V rámci vymáhání pohledávek pro Vás zajistíme:

  • komunikaci s Vámi či pověřeným pracovníkem Vaší společnosti ve věci zajištění podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávky
  • prověření solventnosti dlužníka v rámci veřejně dostupných zdrojů
  • sepis a odeslání jedné výzvy k úhradě, kdy je dlužník vyzván k zaplacení dlužné jistiny a úroku z prodlení
  • případné jednání s dlužníkem po obdržení výzvy k úhradě, směřující k dodatečnému zajištění dluhu, například rozhodčí smlouvou nebo směnkou, sjednání splátkového kalendáře
  • sepis žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu
  • zastoupení v řízení před soudy při vymáhání pohledávky
  • v případě sjednané rozhodčí doložky sepis návrhu na vydání rozhodčího nálezu a zastoupení v řízení před rozhodčím orgánem
  • sepis návrhu na nařízení exekuce a zastoupení při jednání s exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky
  • v případě dlouhodobější spolupráce poskytujeme poradenství při zpracování podkladů a postupů maximalizujících efektivnost a reálnou úspěšnost vymáhání Vašich pohledávek

Veškeré výše uvedené kroky jsou z naší strany prováděny buď automaticky na základě předem obecně sjednaného postupu, nebo po sjednaném předchozím odsouhlasení jednotlivých kroků z Vaší strany.

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz