Jak vyplnit směnku vlastní + vzor zdarma

Na naši advokátní kancelář, jejíž specializací je mimo jiné agenda vymáhání pohledávek, se často obracejí klienti s žádostmi o vymáhání pohledávky ze směnky. Více než polovina zaslaných směnek je však vyplněna s chybami, díky kterým se směnka namísto silného nástroje pro vymáhání pohledávky stává bezcenným kusem papíru, který může maximálně sloužit jako podpůrný důkaz.

Ambicí tohoto příspěvku není popsat všechny zákonitosti fungování směnek, ale poskytnout návod pro vyplnění základního typu směnky - směnky vlastní, typicky využitelné pro zajištění půjčky či jiného závazkového vztahu mezi věřitelem a dlužníkem.

Stáhněte si formulář směnky vlastní. Pro větší názornost také vzor již vyplněné směnky. Oproti jiným veřejně dostupným vzorům směnek je tento formulář stručnější, jeho stručnost je však záměrem. Pomůže Vám vyvarovat se zbytečných chyb, které často vznikají právě v důsledku toho, že je ve směnce vyplněno příliš mnoho údajů, které si dle směnečného práva odporují a tím směnku zneplatní.

Při vyplňování směnky platí základní pravidlo - méně je více. Cokoliv navíc napíšete do směnky, může způsobit její neplatnost!

Do formuláře směnky budete tedy na vyznačená místa vyplňovat následující údaje:

Místo a datum vystavení směnky
například: V Brně dne 1. června 2013
Vyplňte název obce, kde bude dlužník směnku podepisovat a datum podpisu (měsíc by měl být uveden slovy, uvedení měsíce číslem však nezpůsobuje neplatnost směnky). V žádném případě nevyplňujte hodinu ani jiné časové údaje! Pokud je podpis dlužníka na směnce úředně ověřen, ohlídejte, aby se datum vystavení uvedené na směnce a datum ověření podpisu shodovalo.

Částka
například: 135.000,- Kč nebo 6.000 EUR
Uveďte částku slovy a platnou měnu.

Údaj splatnosti
například: 1. června 2015
Vyplňte datum, kdy má být směnka splatná (tj. například, kdy má dojít k vrácení peněz). Měsíc by opět měl být uveden slovy, pokud tak ale neučiníte, nezpůsobí to neplatnost směnky.

Vždy musí být uvedeno pouze holé datum splatnosti (1. června 2015 nebo 1. 6. 2015) bez jakýchkoliv doplňujících či upřesňujících údajů! Do směnky nikdy nevyplňujte hodinu, kdy má dojít k vrácení peněz, lhůty pro úhradu jako např. do 1. 7. 2013 apod., pro splatnost neuvádějte žádné podmínky. Veškeré údaje uvedené nad rámec holého data mohou způsobit neplatnost směnky!

Pokud má být dluh hrazen ve více splátkách, je potřeba buď vypsat na každou splátku samostatnou směnku, nebo vyplnit jako datum splatnosti datum poslední splátky a vedle směnky uzavřít ještě dohodu o splátkách, ve které budou jednotlivé splátky definovány. V žádném případě nelze do směnky dopisovat více různých dat splatnosti, došlo by tím ke zneplatnění směnky.

Datum splatnosti by nemělo být stejné jako datum vystavení směnky (praxe soudů se liší, některé pro tyto případy dovozují neplatnost směnky).

Na řad (komu)
například: Jan Novák, nar. 1. 1. 1970, bytem Praha, Řeznická 1, PSČ 110 00 nebo ABC s.r.o., IČ 12345678, se sídlem Brno, Výstavní 1, PSČ 602 00
Vyplňte jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresu směnečného věřitele (u půjčky ten, kdo půjčuje peníze). Pokud je věřitelem obchodní společnost, uveďte název obchodní společnosti, IČ a sídlo). Správnost údajů vždy pečlivě zkontrolujte, vyvarujte se užívání veškerých zkratek (např. P3 - Praha 3, Vel. Meziříčí apod.).

Částka slovy
například jednostotřicetpěttisíc korun českých nebo šesttisíc EUR
Vyplňte částku slovy a platnou měnu.
Pokud se bude částka uvedená slovy a číslem lišit, bude směnka platná, platí však vždy ta částka, která je nižší! Není rozhodující, jestli částku slovy vypíšete dohromady jako my ve vzoru, nebo uděláte mezi slovy mezery (jedno sto třicet pět tisíc korun českých), obě varianty jsou možné - doporučuje se však vyplňovat částku dohromady.

Místo, kde má být placeno
například: v Praze nebo v Praze, Řeznická 1, PSČ 110 00
Na tomto místě vyplňte název obce, kde má být směnka placena - i pokud je stejných obcí v rámci republiky více, není potřeba rozlišovat, o kterou konkrétní se jedná, směnka je stále platná. Je možné vyplnit i celou adresu, ale musí se vždy jednat o platnou doručovací adresu.

V současné praxi, kdy se dluh hradí obvykle bezhotovostním převodem, se jedná spíše o formální údaj.

Podle místa platebního se mimo jiné může určovat také příslušnost soudu, který bude případně o povinnosti dlužníka uhradit směnečnou pohledávku rozhodovat, je tedy dobré vyplnit obec, ve které se zdržuje věřitel, případně Brno nebo Prahu. Pokud byste uvedli obec, která neexistuje, nebo uvedli více platebních míst, je směnka neplatná.

Pokud nebude místo placení vyplněno vůbec, nezpůsobuje to neplatnost směnky a tato bude splatná v místě vystavení směnky.

Údaje výstavce
například: Karel Dvořák, nar. 1. 1. 1955, bytem Brno, Výstavní 1, PSČ 602 00 nebo ABC s.r.o., IČ 12345678, se sídlem Brno, Výstavní 1, PSČ 602 00, Karel Novák, jednatel
Výstavce je dlužník ze směnky, tzn. osoba, která má na směnku platit peníze věřiteli. Údaje dlužníka - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa (případně název, IČ, sídlo, a jméno osoby ze zákona oprávněné jednat, pokud je dlužníkem obchodní společnost) - musí vždy odpovídat skutečnosti. Důrazně doporučujeme tyto údaje vždy zkontrolovat oproti platnému průkazu totožnosti dlužníka, případně u společnosti v obchodním rejstříku. Opět je třeba vyvarovat se veškerých zkratek a vymyšlených názvů.

Adresu dlužníka není nezbytně nutné uvádět, pro další vymáhání pohledávky je to však samozřejmě výrazně lepší.

Podpis dlužníka
Směnku podepisuje pouze dlužník! Věřitel se na směnce nepodepisuje, a to za žádných okolností.
Podpis dlužníka by měl být umístěn na vyznačeném řádku, pod podpisem by se (případně kromě údajů dlužníka) už neměl nacházet žádný důležitý text.

Podpis dlužníka na směnce nemusí být úředně ověřen, ověření podpisu však lze doporučit, protože může zabránit tomu, aby dlužník svůj podpis později rozporoval.

Upozornění
Do směnky neuvádějte již žádné další údaje. Pokud se s dlužníkem např. dohodnete, že bude hradit na účet, dejte mu číslo účtu napsané na zvláštním listu papíru. Do směnky tyto údaje neuvádějte.

Nepište na směnku žádné podmínky (zaplatím, když....), směnku byste tím zneplatnili.

Vymáháme pohledávky ze směnek
Vystavil Vám dlužník směnku, ale ve lhůtě splatnosti dlužnou částku neuhradil? Přečtete si více o vymáhání směnky. Máte-li o vymáhání pohledávky ze směnky zájem, stačí vyplnit formulář na pravé straně a přiložit naskenovanou směnku. Co nejdříve se Vám ozveme s návrhem dalšího postupu.

Sepsáno dle právního stavu ke dni 1. 4. 2015

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz