Vymáhání pohledávky ze smlouvy o půjčce/zápůjčce

Půjčili jste dlužníkovi své peníze, které Vám ve lhůtě splatnosti nevrátil? V rámci vymáhání pohledávek se dlouhodobě specializujeme na oblast vymáhání pohledávek z půjček, které jsou nyní v novém občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014 označovány jako zápůjčky. Mění se i označení účastníků smlouvy, věřitel je nově označován jako zapůjčitel a dlužník je nově označován jako vydlužitel. Není ale problém, pokud i v nové smlouvě použijete staré termíny - jejich význam je zřejmý.

Před samotným zahájením vymáhání pohledávky z půjčky vždy odborně posoudíme, zda je smlouva o půjčce / zápůjčce platná. Pokud se smlouvu teprve chystáte s dlužníkem sepsat, můžete využít naše vzory smluv o zápůjčce, včetně postupu pro jejich vyplnění a dalších užitečných informací. Správně sepsaná smlouva Vám vždy zajistí lepší vymahatelnost Vašich nároků v případě, že by dlužník své závazky ze smlouvy řádně nesplnil.

Pokud je smlouva platná a máte i doklad o tom, že jste dlužníkovi peníze skutečně předali (zpravidla příjmový pokladní doklad nebo výpis z bankovního účtu), zahajujeme vymáhání pohledávky výzvou dlužníkovi k dobrovolné úhradě. Neuhradí-li dlužník dluh ve stanovené lhůtě, ani nedojde k dohodě o splátkách, přistupujeme již bez dalšího k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Soudní řízení je zahajováno na návrh, ke kterému musí být připojen doklad o předání peněz, pokud tato skutečnost nevyplývá z písemné smlouvy o zápůjčce, a smlouva o zápůjčce, pokud byla uzavřena písemnou formou, což je samozřejmě pro vymáhání mnohem lepší. Podání žaloby je pro klienta dále spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 4% z dlužné částky, který pro klienta vždy vymáháme od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny.

Na základě podané žaloby vydá soud elektronický platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepodá proti doručenému elektronickému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě odpor, nabude elektronický platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník elektronický platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá odpor, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Pokud dlužník ani na základě pravomocného a vykonatelného elektronického platebního rozkazu nebo rozsudku pohledávku neuhradí, přistupujeme k podání exekučního návrhu a vymáhání pohledávky exekuční cestou.

Máte-li zájem o vymáhání Vaší pohledávky ze smlouvy o zápůjčce, vyplňte prosím formulář po pravé straně, ve kterém uveďte o pohledávce základní informace a přiložte smlouvu o zápůjčce a doklad o předání peněz dlužníkovi. Co nejdříve se Vám ozveme s návrhem dalšího postupu pro úspěšné vymožení.

Sepsáno dle právního stavu ke dni 1. 4. 2015

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz