Jak vyplnit smlouvu o půjčce (nově o zápůjčce) + vzory zdarma

Specializací naší advokátní kanceláře je mimo jiné agenda vymáhání pohledávek. Proto se na nás často obracejí klienti s žádostí o sepis smlouvy o půjčce, která je v novém občanském zákoníku účinném od 1.1. 2014 označovaná jako smlouva o zápůjčce. Mění se i označení účastníků smlouvy, kdy věřitel je nově označován jako zapůjčitel a dlužník je nově označován jako vydlužitel. Není ale problém, pokud i v nové smlouvě použijete staré termíny - jejich význam je zřejmý.

Připravili jsme pro Vás následující článek, který Vás provede základními kroky při sepisu smlouvy o zápůjčce. Ambicí tohoto příspěvku není popsat všechny možné komplikace, které mohou v jednotlivých situacích nastat, ale poskytnout návod pro sepsání smlouvy v základním rozsahu.

Jak tedy správně vyplnit vzor smlouvy o zápůjčce

Připravili jsme pro Vás ke stažení vzory smluv o zápůjčce ve formátu PDF, pro vytištění a vyplnění rukou. Vzor je třeba zvolit podle toho, jakým způsobem budete dlužníkovi zápůjčku poskytovat a jakým způsobem Vám peníze bude dlužník vracet. K dispozici jsou Vám tedy následující vzory:

Zpracované vzory je možné použít pouze pro zápůjčky, které nejsou poskytovány v rámci podnikatelské činnosti věřitele.

Vzory smluv jsou koncipovány jako bezúročné, dlužník Vám tedy na jejich základě vrátí ve splatnosti stejnou částku, jakou si od Vás půjčil. Pro případ, že by dlužník nevrátil poskytnutou zápůjčku včas, je ve smlouvách jako sankce obsažen smluvní úrok z prodlení.

Oproti jiným veřejně dostupným vzorům smlouvy je tento vzor stručnější, jeho stručnost je však záměrem. Pomůže Vám vyvarovat se zbytečných chyb, které často vznikají právě v důsledku toho, že je ve smlouvě vyplněno příliš mnoho údajů.

Do smlouvy doporučujeme neuvádět žádné další údaje, zejména nezvyšujte výši úroku z prodlení nedoplňujte smluvní pokuty. Potřebujete-li ve smlouvě sjednat další podmínky (úročenou zápůjčku, jinou výši splátek než měsíční, zajištění směnkou nebo zástavním právem, ručení, sjednání rozhodčí doložky atd.), je naše advokátní kancelář schopna Vám za smluvní odměnu připravit smlouvu na klíč.

Do vzoru smlouvy budete tedy na vyznačená místa vyplňovat následující údaje:

Údaje účastníků
Vyplňte předepsané údaje, údaje dlužníka doporučujeme kontrolovat a vyplňovat dle platného občanského průkazu. Zapůjčitel je ten, kdo peníze poskytuje a bývá také označován jako věřitel, vydlužitel je ten, komu jsou peníze poskytovány a bývá také označován jako dlužník.

Částka
Uveďte částku, kterou dlužníkovi přenecháváte, a to číslem a slovy - údaje se musí shodovat.
Například: 35.000,- Kč slovy: třicet pět tisíc korun českých.

Způsob poskytnutí zápůjčky
Pokud budete peníze dlužníkovi předávat v hotovosti, je nutné použít vzor pro hotovostní zápůjčku, podepsaná smlouva pak slouží současně i jako doklad o předání peněz dlužníkovi. Budete-li peníze dlužníkovi zasílat na účet, použijte vzor pro bezhotovostní zápůjčku, do detailů platby je vhodné uvést, že se jedná o zápůjčku. V hotovosti je možné v jednom dni předávat částku maximálně ve výši 270.000,- Kč (údaj platný ke dni 1.4. 2015). Budete-li půjčovat částku vyšší, doporučujeme zvolit platbu bankovním převodem a tedy i příslušný vzor.

Údaj splatnosti
Má-li Vám dlužník vrátit peníze jednorázově do nějakého konkrétního data, použijte vzor smlouvy s jednorázovým vrácením. V takovém případě do smlouvy pouze uveďte datum, do kdy nejpozději Vám má dlužník peníze vrátit.
například: 1. června 2017

Má-li Vám dlužník peníze vracet postupně ve splátkách, použijte vzor pro placení ve splátkách. Vzor umožňuje pouze měsíční splátky v neměnné výši. Má-li být vracena půjčka ve výši 19.500,- Kč ve čtyřech měsíčních splátkách po 5.000,- Kč splatných vždy k 15. dni v měsíci počínaje březnem 2016, je do smlouvy potřeba vyplnit:

  • výši splátky (v případě popsaném shora 5.000,- Kč)
  • den v měsíci, ke kterému mají být splátky placeny (v případě popsaném shora 15.)
  • měsíc a rok, ve kterém má být placena první splátka (v případě popsaném shora březen 2016).

V případě popsaném shora bude poslední splátka činit již pouze 4.500,- Kč, i když to ve smlouvě nebude výslovně uvedeno, protože dlužník vrací pouze dlužnou částku do zaplacení. Smlouva obsahuje ztrátu výhody splátek, tedy možnost chtít vrátit v případě, že dlužník neplní sjednané splátky, celý dluh najednou. Toto ujednání Vám zajišťuje významně lepší pozici při vymáhání pohledávky, než kdyby ve smlouvě obsaženo nebylo.

Podpisy
Vyplňte místo podpisu smlouvy a datum podpisu smlouvy. Datum podpisu smlouvy musí být dříve, než datum splatnosti zápůjčky nebo její první splátky. Smlouvu vytiskněte dvakrát a opatřete obě vyhotovení podpisem dlužníka i věřitele. Podpis dlužníka ani věřitele na smlouvě nemusí být úředně ověřen, ověření podpisu dlužníka však lze doporučit zejména v případě hotovostní zápůjčky, protože může zabránit tomu, aby dlužník svůj podpis a tedy i poskytnutí peněz později rozporoval.

Vymáháme pohledávky ze zápůjček Půjčili jste peníze, ale dlužník Vám ve lhůtě splatnosti dlužnou částku nevrátil? Na tomto místě si můžete přečíst, jakým postupem pohledávky ze smlouvy o zápůjčce vymáháme. Máte-li o vymáhání pohledávky zájem, stačí vyplnit formulář na pravé straně a přiložit naskenovanou smlouvu o zápůjčce a případně doklad o předání peněz. Co nejdříve se Vám ozveme s návrhem dalšího postupu.

Sepsáno dle právního stavu ke dni 1. 4. 2015

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz