Postup při vymáhání pohledávek

Od roku 1993, kdy jsme se jako advokátní kancelář začali intenzivně zabývat vymáháním pohledávek, jsme vyvinuli vysoce účinný systém vymáhání, který Vám v případě vymožení pohledávky zajistí 100% návratnost. Postup vymáhání pohledávek je následující:

Vymáhání pohledávky zahajujeme na základě poptávky, kterou je možné zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na vymozeno@akkrm.cz. Již v poptávce je dobré stručně popsat okolnosti vzniku pohledávky a připojit relevantní podklady, které máte k pohledávce k dispozici - jedná se zejména o objednávku nebo smlouvu, směnku, fakturu, doklad o splnění Vaší povinnosti (dodací list, předávací protokol, CMR apod.), doklady o částečné úhradě, uznání závazku, soudní rozhodnutí, důležitou komunikaci s dlužníkem apod.

Po obdržení poptávky a podkladů prověřujeme ve veřejně dostupných rejstřících a v centrální evidenci exekucí bonitu dlužníka, tj. zda není dlužník předlužen, není proti němu vedeno insolvenční řízení atd. Tímto postupem eliminujeme riziko vymáhání "mrtvých" pohledávek, čímž šetříme také Váš čas a náklady.

Pokud jsou zaslané podklady v pořádku a pohledávka se po prověření dlužníka jeví být reálně vymahatelnou, zašleme Vám k podpisu plnou moc a mandátní smlouvu a následně zahájíme kroky k vymožení pohledávky.

V rámci vymáhání pohledávek pro Vás zajistíme:

  • komunikaci s Vámi či pověřeným pracovníkem Vaší společnosti ve věci zajištění podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávky
  • prověření solventnosti dlužníka v rámci veřejně dostupných zdrojů
  • sepis a odeslání jedné výzvy k úhradě, kdy je dlužník vyzván k zaplacení dlužné jistiny a úroku z prodlení
  • případné jednání s dlužníkem po obdržení výzvy k úhradě, směřující k dodatečnému zajištění dluhu, například rozhodčí smlouvou nebo směnkou, sjednání splátkového kalendáře
  • sepis žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu
  • zastoupení v řízení před soudy při vymáhání pohledávky
  • v případě sjednané rozhodčí doložky sepis návrhu na vydání rozhodčího nálezu a zastoupení v řízení před rozhodčím orgánem
  • sepis návrhu na nařízení exekuce a zastoupení při jednání s exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky
  • v případě dlouhodobější spolupráce poskytujeme poradenství při zpracování podkladů a postupů maximalizujících efektivnost a reálnou úspěšnost vymáhání Vašich pohledávek

Veškeré výše uvedené kroky jsou z naší strany prováděny buď automaticky na základě předem obecně sjednaného postupu, nebo po sjednaném předchozím odsouhlasení jednotlivých kroků z Vaší strany.

Postup vymáhání dluhu je následující:

Zahájení vymáhání

Prvním krokem při vymáhání pohledávky je zaslání výzvy k úhradě, ve které dlužníka vyzýváme, aby dobrovolně uhradil dluh spolu s příslušenstvím, tj. zejména úrokem z prodlení, poplatkem z prodlení, a případně také smluvní pokutou, je-li sjednána. Pokud dlužník pohledávku dobrovolně uhradí, získáváte celou uhrazenou jistinu, odměnu advokátní kanceláře tvoří částka vyčíslená ve výzvě nad rámec jistiny a uhrazená dlužníkem.

Pokud dlužník pohledávku na výzvu neuhradí, avšak navrhne smírné řešení věci a Vy s tímto smírným řešením budete souhlasit, přistupujeme zpravidla k dalšímu zajištění Vaší pohledávky pro případ, že dlužník nebude hradit dluh dle dohody. V takovém případě tedy s dlužníkem obvykle sepíšeme splátkový kalendář s uznáním dluhu nebo zajišťovací směnku.

Podání žaloby k soudu

Neuhradí-li dlužník pohledávku dobrovolně, případně nedodrží sjednané splátky, přistupujeme k podání žaloby k soudu, případně k rozhodčímu orgánu, byla-li sjednána rozhodčí doložka. Ani za tyto právní služby od Vás předem nepožadujeme úhradu odměny, z Vaší strany je hrazen pouze soudní poplatek (4 % - 5% z vymáhané jistiny, nejméně 400,-Kč / 1.000,- Kč podle zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích).

Pokud je konáno soudní jednání mimo Brno a Prahu, může být klientovi účtováno také cestovné a náhrada za promeškaný čas. Soudní jednání však bývá nařizováno pouze výjimečně a i v případě nařízení soudního jednání obvykle není naše účast - za předpokladu kvalitních písemných podkladů - nutná.

Vámi uhrazený soudní poplatek i případné cestovné a náhradu za promeškaný čas vymáháme od dlužníka jako součást nákladů řízení, v případě úspěšného vymožení tak získáváte celou jistinu + uhrazený soudní poplatek + případné uhrazené cestovné a náhradu za promeškaný čas.

Exekuční řízení

Pokud dlužník neuhradí svůj dluh ani na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu, pokračujeme ve vymáhání pohledávky v exekučním řízení. Za podání návrhu na exekuci se žádný poplatek nehradí, náklady spojené s exekučním řízením opět vymáháme od dlužníka.

Naši odměnu vymáháme od dlužníka

Jak plyne ze shora uvedeného, naši odměnu nám zásadně nehradíte Vy, ale vymáháme ji od dlužníka nad rámec dlužné jistiny. I to je pro Vás zárukou, že při vymáhání pohledávek postupujeme maximálně efektivně, v zájmu co nejrychlejšího vymožení Vaší pohledávky i naší odměny.

Udělejte první krok k úspěšnému vymožení pohledávky, napište nám.

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz