Základní princip odměňování

Nepožadujeme žádné zálohy. Naší odměnou jsou částky, které zákonně vymáháme po dlužníkovi nad rámec dluhu samotného – úroky z prodlení, smluvní pokutu, náklady řízení. Proto naši odměnu nehradíte Vy, ale Váš dlužník. Pokud dlužník svůj dluh neuhradí, naši odměnu neplatíte vůbec, jedná se o naše podnikatelské riziko. Naše služby jsou tedy nejen kvalitnější a bezpečnější než služby různých vymahačských firem, ale také výrazně levnější.

Podrobnosti

  • Nepožadujeme žádné platby předem.
  • Pokud dlužník uhradí svůj dluh po zaslání výzvy k úhradě, připadají nám jako odměna úroky z prodlení, směnečné úroky a/nebo smluvní pokuta, které dlužník uhradí nad rámec sjednaného dluhu, nejméně však 1.500,- Kč. Vám zůstává celá jistina. Pokud dlužník i přes naši výzvu úroky neuhradí, buď pokračujeme v jejich vymáhání (stále bez nákladů z Vaší strany), nebo se můžete rozhodnout, že je po dlužníkovi vymáhat nechcete, např. v zájmu zachování dalších obchodních vztahů s dlužníkem, a v tomto případě hradíte naši odměnu Vy.
  • Nedojde-li na naši výzvu k úhradě dluhu a nepřichází-li v úvahu ani jiný způsob řešení (zajištění dluhu směnkou, uznáním dluhu, sepisem splátkového kalendáře), přistupujeme k soudnímu vymáhání pohledávky. Ani v této fázi nepožadujeme žádnou zálohu, z Vaší strany je placen pouze soudní poplatek (zpravidla 4% dlužné částky, 5% jen v případech, kdy není možné využít elektronický platební rozkaz, tj. u pohledávek nad 1 mil. Kč nebo u směnek), který se Vám ale v případě vymožení dluhu od dlužníka vrátí. V případě vymožení dluhu je naší odměnou opět úrok z prodlení + náklady řízení stanovené dle vyhl. č. 177/1996 Sb., oboje opět placené dlužníkem.
  • Pokud ani na základě rozsudku či rozhodčího nálezu není dluh uhrazen, přistupujeme k exekučnímu vymáhání. Ani zde Vám nevznikají další náklady, u exekuce se žádný soudní poplatek neplatí. Naší odměnou jsou opět úroky z prodlení a náklady řízení. V případě vymožení pohledávky hradí dlužník i náklady exekutora, Vám tedy stále připadne 100% vymáhané jistiny.

Příklad

Vymáhaný dluh 100.000,- Kč jeden rok po splatnosti, tedy
jistina činí 100.000,- Kč
úrok z prodlení činí cca 7.050,- Kč
odměna advokáta za řízení v jednom stupni činí v případě učiněných tří úkonů právní služby 19.602,- Kč + DPH
soudní poplatek činí 4.000,- Kč (5.000,- Kč pokud není možné podat elektronický platební rozkaz)

Pokud dlužník uhradí na základě naší výzvy 107.050,- Kč, Vy dostáváte 100.000,- Kč a naše odměna je 7.050,- Kč.

Pokud dlužník uhradí až na základě rozhodnutí soudu, Vy dostáváte 100.000,- Kč + soudní poplatek 4.000,- Kč nebo 5.000,- Kč, který jste uhradili již dříve. Naší odměnou jsou úroky z prodlení +náklady právního zastoupení.

Další informace

Z povahy věci je výše uvedený systém nabízen pouze pro oblast klasického vymáhání pohledávek, tj. skutkově jednoduché případy. V právně složitých kauzách či v případě, kdy je zjevné, že nemůže dojít k úspěšnému vymožení pohledávky (zejména insolvence dlužníka, velké množství exekucí vedených na majetek dlužníka apod.), Vám bude ze strany naší kanceláře zpravidla navržen jiný způsob stanovení odměny (hodinovou sazbou či odměnou závislou na počtu provedených úkonů) a sdělen předpokládaný rozsah poskytovaných služeb a předpokládaná výše odměny.

Nejedná-li se o dlouhodobou spolupráci, je naše odměna s ohledem na skutečnost, že nepožadujeme žádné zálohy, v případě uhrazení dluhu splatná jako první v pořadí. Tedy pokud dlužník v popsaném případě uhradí na naši výzvu místo 107.050,- Kč pouze např. 57.050,- Kč, účtujeme Vám již v tomto okamžiku celou odměnu 7.050,- Kč, zbytek dluhu pro Vás samozřejmě vymáháme nadále. V případě dlouhodobé spolupráce účtujeme odměnu v poměrné výši (ve výše uvedeném případě bychom účtovali pouze cca polovinu odměny).

Informace pro spotřebitele o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Na Českou advokátní komoru se může spotřebitel obrátit v případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo. Výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pověřena Smírčí komise České advokátní komory. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Podmínky vymáhání, potřebné doklady

V případě dlouhodobější spolupráce je zpravidla možné zasílání výzev dlužníkům jen na základě poskytnutí vystavených faktur s tím, že ostatní doklady budou doplněny až v případě soudního vymáhání.

V ostatních případech od Vás potřebujeme již při převzetí věci předložit doklady vztahující se k pohledávce, zpravidla stačí v obyčejné kopii či elektronicky:

  • v případě většího množství pohledávek přehled pohledávek (účetní sjetina)
  • objednávku a/nebo smlouvu (kupní, o dílo, atd.), pokud existují fakturu
  • dodací list či jiný doklad o splnění povinnosti věřitele
  • korespondence s dlužníkem, pokud byla vedena
  • doklady o částečné úhradě pohledávky, pokud byly provedeny

Více podrobností o potřebných podkladech >

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

V případě problémů s odesláním použijte e-mail:
vymozeno@akkrm.cz